SisältöYhteystiedot
#
Mitä muinaisjäännökset ovat
Kaikki muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja
Muinaismuistolaki kertoo mikä on muinaisjäännös
Muinaisjäännösten hoito hidastaa jäänteiden tuhoutumista
Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhin kerrostuma
Tarnalan kylämaisema kuuluu Etelä-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Kylän alueella eri-ikäiset asutusvaiheet ulottuvat kivikaudelta nykyaikaan.
Kuva Etelä-Karjalan museo/
Arto Hämäläinen.
Kulttuurimaisema muodostuu ihmisen muokkaamasta luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä, josta voidaan erottaa eri aikatasoja. Kulttuurimaisema syntyy pitkän ja hitaan kehityksen tuloksena. Muinaisjäännökset ovat kulttuurimaiseman vanhinta kerrostumaa.

Nykyään monia etenkin esihistoriallisia jäännöksiä on vaikea huomata maisemasta. Esimerkiksi monet asuinpaikat eivät näy maan pinnalle. Toisaalta taas on jäännöksiä, jotka saattavat hallita maisemaa, kuten osa muinaislinnoista. Parhaimmillaan samassa maisemassa voidaan nähdä ajallista jatkumoa kivikaudesta nykyaikaan.

Kulttuurimaisema muovautuu jatkuvasti. Kulttuurimaisema uhkaa kadota maiseman umpeenkasvun, metsittämisen ja tehostuneen maa- ja metsätalouden myötä. Myös rakentaminen, jossa ei ole huomioitu ympäristöä, turmelee sitä helposti. Kulttuurimaisemanhoidolla pyritään säilyttämään maisema mahdollisimman rikkaana, viihtyisänä ja myönteisiä elämyksiä tuottavana.